image

วัตถุประสงค์
การจัดการแข่งขัน

หนองคาย อาเซียน มาราธอน มาราธอนครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองหนองคาย
image

มาราธอน ระดับอาเซียน

เพื่อดำรงไว้ในวัตถุประสงค์เดิมที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดงานวิ่งมาราธอนประจำปีของเมืองหนองคายให้เป็นไปในแนวทางมาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงแพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในแถบเอเชีย.

image

กิจกรรมกีฬาเชิงประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นกิจกรรมกีฬาเชิงประชาสัมพันธ์ของจังหวัดหนองคายเพื่อดึงดูดนักวิ่ง นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดมากขึ้น

เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน หันมาสนใจต่อการออกกำลังกายสร้างคุณภาพชีวิต ลดปัญหายาเสพติด และเชิญชวนเข้าแข่งขันเพื่อความสุข

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมในลักษณะการบริการร่สมรับผิดชอบแก่สังคมด้วยการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

image

รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน หันมาสนใจต่อการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิต ลดปัญหายาเสพติด และเชิญชวนเข้าแข่งขันกีฬาเพื่อความสุข

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ